Поздравления на свадьбу на бурятском языке

​​
​Дуу домогтой​
​Сайдууд, түшэмэд, тайжанар,​
​Удаан жаргажа һуухатнай болтогой!​

​Алдар нэрэтэйгээр эдлээлта.​
​, ​
​Сэтьхэл дүүрэн золтой ябагты!​
​Хүнэй түрүү болоһой даа.​


​Ута наһа наһалжа,​

​ажалай үргэн замые​, ​

​Сээжэ дүүрэн сэнгүүтэй​Хүжүүн хүбүү бариһантнай​

​Yри хүүгэдтээ үргүүлжэ,​Арад зоной дунда ​

​, ​

​Ажал хүдэлнэри дөө урагшатай ябагты!​Хүлэгэй түрүү болоһой даа,​Yргэн сагаан нютагтаа​Элинсэгэймнай үгэ бии юм.​, ​ябагты!​Хүрин мори унаһантнай​

​лэ.​"Эрдэм бэлиг – эрхим баян" – гэһэн​, ​Аймаг соогоо суутай ​Абай түрүү болоһой даа.​Бадма сэсэгээр дэлгэрэг ​Энэ дэлхэйдэ хүмүүнэй нэрэ олоолта.​, ​Айл зондоо хүндэтэй ябагты!​

Особенности бурятской свадьбы

​Албатай хүбүү бариһантнай​Байрлажа һууһан гэртнай​

​Энхэ тайбан ... сагта​, ​хууха болыт!​Агтын түрүү болоһой даа,​лэ,​Аажам тэнюун​сайтов: ​Удаан жаргал эдэлжэ ​Агтан мори унаһантнай​Түмэн жэлдэ бадараг ​Аглаг ... нютагта​

​Информация получена с ​Ута наха нахалжа​байгты!​Түлижэ байһан галтнай​Амгалан тэнюун,​Алтан тооhондонь ябаарайгты!​Ханахан хэргээ бүтээжэ​Амитан зоноо баярлуулжа ​Буян хэшэг болохол.​Ая гангаар анхилћан,​Арад зонойнгоо дундаханань​Хүрэхэ газартаа хүрэжэ​Аха дүүгээ ялайлгажа,​

​Бүгэдын хэрэгтэ хабаадаһантнай​хэшэгтэй,​Хододоо озотой жаргаарайгты​Замдаа хайн ябажа​Хүдэһэ оёжо байгты!​Аша буян болохол,​Аба эжын буян ​Холын харгызамда​Аяндаа амар​Хүбүү гаргажа,​

​Арадай түлөө оролдоһонтнай,​дорюун һуугыт даа.​Дээжынь абажа ябаарайгты!​ябагты!​Асаржа байгты!​Түбхинүүлэн арьбажуулалсаалта.​Олон жэлдэ омог ​Дээдэ эрдэмэй hургаалhаа​Нажар шэнди налгай ​

​Муяа хүбүү​Түрэл нютагайнгаа байдалые,​Омогорхожо, баярлажа,​Бэлигтэй юроол абаарайгты​Наран шэнди тунгалаг​Залажа байгты!​Бэлигтэй зоригтой ажаллажа,​Урин сэбэр басагадаараа​Балшар бага наhанhаа​ябагты​Можо сэмгэ​Бэрхэтэй хүшэр жэлнүүдтэ,​

​Уян нугархай,​болтогой​Наян тээшээ дэлгэржэ ​Гаргажа байгты!​Хүндэтэй солотой ябаналта.​Гуламта сахиха хүбүүдээрээ,​мунгэтэй, гараажаар дуурэн машинатай, амаа хаангуй энеэжэ, нюдэё тайлангуй жаргажа, хари гурэноор амаржа, далайн эрьеэр хухижэ, хододоо залуу, хухюун ажа hуухатнай ​Найман тээшээ намаалжа​Шалханаг хүбүү​Хүдэлмэри дээрээ урагшатай,​

​Гол угаа дамжуулха,​Кризис мэдэнгуй, хододоо элуур энхэ, тамир хусэтэй, анда нухэдтэй, хармаанаар дуурэн ногоон ​Дархан солоёо нэрлүүлжэ ябаарайгты!​Барижа байгты!​Арад зондоо суутай,​Жаргалтай хаһа танда ерэбэ.​болтогой!!!​Дааган мориёо хүүлдэжэ​Шаата сэмгэ​

Стихи для свадьбы на бурятском языке

​Ажал дээрээ амжалтатай,​Жара наһанай жаргалда хүрэбэт,​
​адиста шухэртэй ябахатнай ​
​Бата бэеэр дэгжээгээд​жаргаарай!​
​Доро дохин амаршалнабди.​
​Хүсөө гамнаагүйт, эсээ сусаагүйт.​
​Хёлго хатан эжын ​Буряадангаа гал гуламта​
​Эжыгээ дахаха басагатай ​
​Дуран сэдьхэлэйнгээ оёорһоо​
​Хүндэ ажалһаа зүрхэ алдаагүйт,​туhатай!​Орьёлхоо тунгалаг​
​Абаяа дахаха хүбүүтэй жаргаарай,​Жабхаланта түгэс ойгоортнай,​
​Зориг түгэлдэр энэ хүрөөлта,​Бугатын аршан шэнги ​
​Бархан үндэр уула шэнди​жаргаарай.​

​Жаргалта 60 наһанайтнай​
​үгөөлта,​шэнги хатуу!​
​Оёорхоо тунгалаг​Хадамда ошохо басагантай ​
​үзэжэ ябагты!​Зоной хэрэгтэ бэеэ ​Дуулга хадын шулуун ​
​шэнди​
​Халуундаа һууха хүбүүтэй жаргаарай,​Наян жэлэй найр ​
​даа.​шэнги шанга!​
​Байгал номин далай ​жарга.​
​эдлэжэ,​Yгэлэн хэлэжэ ябыт ​Бурьялhан далайн долгин ​
​болтогой!​Бурханһаа алдуурхагүй нэрэ абан ​
​Жаран жэлэй жаргал ​Yндэжэ ябаһан үхибүүдтээ​
​шэнги арюун!​
​Энхэ хайхан жаргаха ​жарга,​

​Амар амгалан ажаһуугты!​
​Yзэһэн хараһанаа, ажалай соло​Углоонэй шуудэртэй сэсэг ​
​Эжы абынга нютагта​Боориһоо халтирхагүй туруу туруулэн ​
​Нарата олон жэлнүүдтэ​ха.​
​сэбэр!​
​мэтэ​жарга.​
​Шандааһантнай шанга зандаа,​Yзэгдэжэл эхилбэ гээшэ ​
​Намарай hара шэнги ​Наян үнгын сэсэг дэлгэрхэн ​

Заключение

​Арбан табан һарада адли галмайран ​зандаа,​Yндэр наһанай табсан​дулаан!​дээрэ​

​адли халюуран жарга,​Харахада шарайтнай залуу ​Ойндотнай һэргэн дуулана.​Наранай элшэ шэнги ​Сэсэгтэ хайхан дэлхэй ​Атар газарай ногоондо ​даа!​Ошоһон жэлнүүд эрьен ерэжэ,​Обсуждаемое


​Эбдэршэгуй эбтэй ябагты!!!​мэтэ​Бута гэшхэбэб гэжэ, булга гэшхэжэ ябаарай.​Хүхюутэй дуулажа ябыт ​Эрын соло эдлээт.​Дундаршагуй дуратай​Наранай гэрэл сасархан ​Хада гэшхэбэб гэжэ, халюу гэшхэжэ ябаарай.​

​Нүхэд, зонойнгоо дунда​тайгадаа​Ашатай,арьбантай ажаhуужа жаргаарайгты!!!​Саяан үндэр уулын оройдо​үдхэ.​Баяртай золтой хододоо​

​Элдин дэлюун энхэ ​Аза жаргалаар ехэтэй,​Бий бэлэгтэй, дүүрэн хэшэгтэй​Шоногүй газарта мал ​Буряад дуунайнгаа аялга​тэнжээт.​оложо,​бологты!​

​заһа,​ябыт даа!​Yлгын дууе шагнан ​Алхалhан газартаа алта ​Хангай дэлхэйдээ эзэн ​Шулуугүй газарта бууса ​

​Аятай зугаатай хододоо ​Yлгэн һайхан тоонто дайдадаа​оложо,​Хамагай түлөөдэ оролдосо ехэтэй​Ута наһа наһала, удаан жаргал жарга.​замдаа​Хүл хүнгэн ябыт даа.​Мурлэhэн газартаа мунгэ ​хайрлагты!​

​Хүлэгэй хүбүүн сэргышни элээг.​Аялга хонгёо энэ ​

​Yшөөл олон жэлдэ​Ябаhан газартаа ямбатай,​Үншэн хүнийе абын ёхоор ​Хүнэй хүбүүн богоһышни элээг,​

​даа!​Аша, гуша, зээнэрээ баясуулан,​Худэлhэн газартаа хундэтэй,​Үбгэн хүнийе дүүгэй ёхоор хүндэлжэ​Газартаа мүргэжэ, галбагай жарга.​Сэдьхэн дуулажа ябыт ​Хүбүү, басагадаа,​

​Оройтоhон газартаа унтаритай,​Ямба ёхоор эдлэгты!​Намсарайдал үнэр боло.​Сэсэг ногоон дайдадаа​амилжа,​Буурашагуй ехэ буянтай,​Ягаан энэ дэлхэйгээ​Найдандал баян боло,​

​Yндэр наһатай болобот.​Хүжэ шэнги агаараар ​Хэмгуй ехэ хэшэгтэй,​

​Гэрэл татан ябагты​Буха шэнги бүдүүн хүзүүтэй болоорой!​

​Yри хүүгэдээ үргэжэ,​доро​

​Бүгэдэ олондоо хүреэлэгдэжэ ябаарайгты.​Гэгээн энэ дэлхэйдээ​наһатай,​

​доро​Хүхэ номин огторгой ​Бүхы шадалаа гаргажа,​

​Төөдэй боложо жаргаарайгты!​
​Буга шэги ута ​
​Хүхэ мүнхэ огторгойн наран ​дээрэ,​
​ябаарайгты,​
​Тэбхэр хайхан нютагтаа​
​Заяантнай орожо байг!​дээрэ,​
​Хүрьһэтэ алтан дэлхэй ​Буян хэшэг дэлгэжэ ​
​Үбгэн боложо жаргаарайгты!​Загалтнай хүсэжэ байг,​
​Хүрьһэтэ алтан дэлхэй ​Хайрата һайхан теэбиимнай,​

​Булган малгай хиидхүүлжэ,​
​Үргэн сагаан нютагтаа​
​Ашаяа танишагүй үнэр болоорой.​Yлзытэй ябагты.​
​Хүндэтэ манай эжымнай,​ябаарайгты.​
​боложо ябагты!​Адуугаа танишагүй баян болоорой,​
​Yлэһэн наһандаа​60 НАҺАНАЙ ОЙДО​
​Хүүгэд багашуулые хайрлажа ​

​Эжынгээ нютагта эрхим ​хурайн ерээрэй,​Yдэхые харагты,​Ябыт даа!​Хүгшэн наһатаниие хүндэлжэ,​боложо​Хун сагаан хонидоо ​Yхэр малайнгаа​

​Һайхан заншалаа золгуулан​
​ябаарайгты,​
​Баабайнгаа нютагта баян ​
​шэрэн ерээрэй,​

​Yнэржэхые харагты.​
​Арадаа дүүнэрээ дахуулжа,​Хэшэг буян тогтоожо ​
​Этигэлтэй дуулж ябагты!​
​Хуһан сагаан ургаяа ​Yри бэеынгээ​

​Аха эгэшэнэрээ дахажа,​
​Халюун малгай хиидхүүлжэ,​Энхэ заянда найдан​
​Найдан жүдэн мэтэ үнэр болоорой.​
​Ургахые харагты.​Алдарта нэрыень нэрлүүлжэ,​
​в 6:42.​
​Эзэн боложо хуугты​
​баян болоорой.​Уг гарбалайнгаа​
​Ашата хэрэгынь үргэлжэлүүлжэ,​
​Отредактировал администратор, 5 мар 2014 ​Эжы абынгаа дайдада​
​Найман Намсарай мэтэ ​Амаршалаял даа танаа​
​Алтан шэнги һургаал дагажа,​Сагаалганаар!!!!​
​нэрэ!​байгаарай.​

​Жаран наһаартнай.​Аба, эжы хоёройнгоо​

​Сагаан сэдьхэлээр,​
​Хүндэтэй эжы абанарай ​
​Һара бүри һайн заяа оршожо ​Түрэһэн үдэрөөртнай,​
​Ажаһуухатнай болтогой.​

​Шэнэ hараар,​
​Хүбүүд басагадные үргэхэдөө​
​байгаарай,​
​Аглаг дэлхэйдэ​

​Энхэ амгалан​
​Шэнэ жэлээр,​Үен аханайтнай бэлэг​
​Үдэр бүри юрөөл баярые дуулажа ​Наһатайшуулнай дурдадаг.​
​Элүүр мэндэ,​Ажа hуухатнай болтогой!​

​Үбгэд хүгшэдөө хүндэлхэдөө​
​Зэргэ һунгама үнэр болоорой.​Нэтэрүүгээр хүдэлһыетнай​
​Элбэг баян,​
​Аза талаантай, алдар солотой​Харалсажа хододоо ябаарай!​

​Зэлэ һунгама баян болоорой,​Олон зомнай сэгнэдэг.​
​Налгай жаргалтай,​Арюун, сарюун, амгалан тайбан​
​Гарахан түрэхэн нютагаа​үдхэ.​
​Оролдожо ябаһыетнай​
​Наартай, зугаатай,​Мушэн мэтэ ялалзан,​
​Үргэжэ хододоо ябаарай​Табан хушуу мал ​

​Хүн бэеэ хүдэржөөлта.​
​Сэбэр сэдьхэлтэй,​Мунгэн шэнги сэбэрхэн,​
​Үтэхэн бодохон нютагаа​
​Хотоороо дүүрэн​

​Хүдэлмэри хэжэ,​
​Сэсэн үгэтэй,​
​дорюун,​
​Үтэлтэрөө жаргажа хуугты хододоо!​

​Хоёр хушуун үри үдхэ,​Хүлһөө гоожотороо,​
​Һайхан һанаатай,​

​Мянган жэлдэ мунхэ ​Үелхэн хайратай нүхэртээеэ​
​Хоймороороо дүүрэн​
​Ажал хэжэ,​Һаруул бодолтой,​
​Удаан жаргал уреэел!​

​Үбхээреешье гандангүй байг лэ​Ашанартаа хүндэтэй ябаарай.​
​Альгаа холотороо,​

​Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!​
​Yшоо ута наhа,​нютагнай​
​Аяндаа зөөлэн ябаарай,​Дуулаһанаа дүршэл болгожо,​
​Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй​Айл аймагтаа, арад зондоо​

​Үргэн хайхан тоонто ​
​Бэедэшни байг.​Һураһанаа һургаал болгожо,​
​гэжэ сэгнэгты!​
​Haha нэмэжэ байхадаа,​Хүгшэртэрөө жаргажа хуугты хододоо!​

​Буян сагаан наһан​Һургуули һудар үсэдөөр үзэжэ,​
​Оршолон Замбиин бэлэг ​Наhан дээрэ​
​Ханилхан хайратай нүхэртэйгөө​Толгойдошни байг,​
​Хүнэй хүбүүдһээ дутангүй,​
​Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй​болтогой!​
​Хагдаараашье, гандангүй байг лэ​Буурал сагаан үһэн​

​Хүлэгэй туруунһаа таһарангүй,​
​дээрэ үнгэргыт!​Саг уедэ мандаха ​
​нютагнай​
​Дороһоошни зон үргэн ябаг.​

​Хүмүүн бэеэ хүсөөд,​Yри бэеын альган ​Сагаалган — манай hайндэр,​Хабтагай хайхан тоонто ​ябаг,​Хүн боложо түрөөд,​Yшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды​БОЛТОГОЙ!!!!​лэ!​

​Дээрэһээшни бурхан татан ​Хүрьһэтэ дэлхэйдэ​
​тэмдэглыт!​Сэбэр сэдьхэлтэй ябахатнай​
​Ашата орондоо суурхаг ​Зондоо зохид ябаарай.​
​– гэжэ үреэнэбди!​Ганса наһанай нангин ойгоо ​

​Санзайн γнэрөөр анхилжа,​
​Ажалша бэрхэ зоноороо​
​Айлдаа амараг ябаарай,​Ябахатнай болтогой!​
​Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,​Арюун тюнюун hуугаарайт.​

​Аглаг тенюүн нютагнай​
​Үреэлнүүд​Мүнгэн жолоотой​
​хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.​
​мγргэжэ,​

​Аба эжын үреэлтэй​
​Ажаһуухатнай болтогой!​Мүнхэ нэрэтэй,​
​эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн ​Арьяа баала бурхандаа ​
​аглаг тенюүн нютагнай​Хүл хүнгэн, амгалан тэнюун​

​Буурашагүй буянтай,​Танайнгаа хэшэг буяниие ​
​Сагаан сэдьхэлтэй ябаарайт.​
​2. Аба эжын дайда ​
​Гасалан гашуудал үзэнгүй,​

​Дабашагүй хэшэгтэй,​Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!​Сансарын хγрдэ эрьюулжэ,​

​Үлгэн дэлхэймнай гэгээрхэй!​Зугаа найртай,​Даашагүй далгатай,​Зугаатай, сэсэн ахамнай,​Буянтай жаргалтай hуугаарайт.​Үер толоноор үе мүнхэдөө​Дуу домогтой,​Зайлашагүй заяатай,​Yгыл зандаа һуугарайт.​Бурхан багшын юрөөлөөр​

​лэ, мүнхэдөө​Сэдьхэл дүүрэн, золтой​
​Һүнэшэгүй һүлдэтэй,​Yтэлһэн тэмдэг шарайдаа​
​доро​
​Үлзы тайбан байг ​Сээжэ дүүрэн, сэнгүү​
​Yбдэг дээрээ үргэнэт!​
​Элүүр энхэ һуугыт даа!​Алтан шара наран ​

​дээрэмнай​
​Аша зээнэрэйнгээ дунда​Yргэн дороо бөөмэйлжэ,​
​Зол заяатай, амар амгалан​дээрэ,​
​Үргэн ногоон газар ​Yлзы һайхан нютагтаа​
​... Һайхан аша, зээнэрые​Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.​Бγмбэрсэг ехэ дэлхэй ​
​яваг лэ!​Танай наһа шэмэглэг лэ.​
​Гэр бүлэ болгожо түбхинүүлээд,​

​Аха захатамнай хэтэдээ​Шамбай хүүгэдтэ гоехон даа!​
​Аба эжымнай энхэрэн ​
​Далан наһанай жаргал,​
​Гарыень ганзагада хүргөөд,​

​Ябахатнай болтогой!​Шадал, шадабари нэмээнэ –​
​хууг лэ!​лэ,​
​Хүлыень дүрөөдэ,​Yргэмжэтэй​
​Шэн габьяа асарна,​

​Айл аймагнай амгалан ​
​Добо талые шэмэглэг ​
​Yргэжэ, һургажа, хүмүүжүүлжэ,​
​Yлгэн дайдаһаа​

​Шэнэ жэл ерэжэ, бултанда​
​лэ!​
​Долоон үнгын һолонго​... дангина басагадые​


​Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,​Yшooшье дуун, шyлэгyyд зэдэлнэ…​Ан гүрөөхэн удэжэ байг ​Хүндэлэн үлэгшэд:​... баатар хүбүүдые,​Дабашагүй хэшэгтэй,​Yндэр зэргээр хyртooгдэнэ,​Ой тайгамнай үтхэржэ байг лэ!​!​Һайхан ... нүхэртэеэ​

​Даашагүй даллагатай,​Yбгэд, хүгшэдтэ – hайхан үреэлнүүд​лэ!​Һонор гээшэнь гайхалтай ​Олон түмэндэ хүндэтэй болоот!​Буурашагүй буянтай,​Yхибyyд бүхэндэ – бэлэг сэлэг,​

​Тохо зөөхэй дэлбэржэ байг ​Сээжынь ухаан, бодолнуудай​Онсо габьяагаа гаргажа,​Һүнэшэгүй һүлдэтэй,​

​Толормо hайханаар энеэбхилнэ.​байг лэ!​Сэбэр гээшэнь гайхалтай!​


Поздравления на свадьбу на бурятском языке

​Олоной түлөө оролдожо,​

​Одо заяатай,​

​басаган​Уха голнай харьялжа ​
​... ... шарай харыт,​Олон жэлэй һубаряан соогуур​
​Орой дээрээ​Тойроод хатаран Саhахан ​
​бэлшэг лэ!​
​Дабажа гараhан буянтайт.​
​Амжалтатай һайн хүдэлжэ,​

​Зонхобо бурхантай,​ороно,​
​Адуухан малнай атарлан ​Далан табанайнь дабаае​
​Арад зонойнгоо дэмжэлгээр​
​Зүүн таладаа​Торгон улаан дэгэлтэй ​

​байг лэ!​
​Альган дээрээ үргэжэ,​
​Амаралта гэжэ мэдээгүй,​
​Бурхан сахюусатай,​
​Тииhээр байтар Хүйтэн Yбгэн​
​Дуулим таламнай сэсэглэжэ ​
​Аяа хайрата нүхэрөө​
​Ажабайдалдаашье​

​Баруун таладаа​Налгай зохидоор шууялдана.​
​Мэндэ ябаха болыт!​Олон зонии шэмэглээ.​
​Ажалдаашье, албандаашье,​
​Амиды мэндэ ябаһайбди.​Наадан дээрэ ерэнхэй,​

​дор​

​Оёhон булган малгайнууд​
​Сэлгеэ номин нютагтаа,​
​Ашанараа айл болготороо,​
​Элдэб гоеор хубсалан,​
​Мандаха наранай туяан ​
​лэ,​
​Түрэһэн һайхан тоонтодоо,​
​Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,​
​Эхин классай үхибүүд​
​Үнэр ябаха болыт​
​Угай танай шанар ​
​Ябахатнай болтогой!​
​Али нэгэеэ орхижо,​
​Шадалаараа хатаран хүхинэд.​
​Үргэн дайдын хүрьхэн дээрэ​
​Уран гарайтнай бэлиг​
​Наһанай үндэрые дабажа,​Дэмы бэшэ һананабди.​
​хүлеэн​
​лэ!​
​Одоол өөрөө шудалаат.​
​Наранай толон соо​
​Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр​
​Шэнэ жэлэй гарахые ​
​Шулуунхаа сэсэг бадараг ​
​Оёдолшоной мэргэжэлы​
​Yдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа,​
​Дорюун хөөрхэн ашанараа​Шаазгай шубуун түрүүтэй​
​Талахаа таряан ургаг​
​Залхуурангуй оролдожо,​
​Гэртээ гэнэгүй​
​Дуранай арюун дэльбэхэн​
​Шүдхэр, hармагшаншье​
​Уулахаа манан гараг​
​Залуу гүлмэр наhандаа​
​Газаагаа гайгүй,​
​Саашань хүрөө гэхэгүйш.​
​Шэмэглэн баярлуулхал бултые.​
​Огторгойхоо бороон орог​
​Һанан, hанан hууналта.​
​Yри хүүгэдтээ үргүүлжэ,​
​даа:​
​Шүран, мэхэтэй үнэгэнүүд​
​Эндэ тэндэ ооборлуулна,​
​Һааритайхан жэлнүүдээ​Зоболонгүй газарта жаргажа,​
​Сэдьхэл гээшэ хомхой ​
​Шоно шандаганууд, баатарнууд,​
​Аянайн шэнээн дагнаһан​
​Балшар наhандаа наадаhан​
​Зудгүй газарта зуһажа,​
​Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр​дэргэдэ​
​Абалсан абалсан харайхадашни​
​Эрхим хүндэтэ ...​
​амаршалаад,​
​Хорбоо юртэмсын хогоосони​

​Шэнэ жэлэй елкын ​
​Эндэ тэндэ ооборлуулна,​
​70 НАҺАНАЙ ОЙДО​
​Доро дохин халуунаар ​
​Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.​
​үдэрые.​
​Тэбшын шэнээн дагнаһан​
​Ажаһуухатнай болтогой!​

​Дэмбэрэлтэ һайхан энэ үдэрөөртнай​
​Хүндэ хүшэр сагуудшье​
​Жэгтэй hайхан энэ ​
​Түргэн түргэн харайхадашни​

​Сагай хүшэртэ дарагдангүй​
​Жаран наһанайнай жаргалда хүрэбэт.​
​Элдэб үенүүд үнгэрөө.​
​Хонон, үнжэн хүүгэд хүлеэнэд,​
​Хоёр хурса шэхэтэй,​
​Зээ гушануудаа хаража,​
​хэжэ,​Эды олон жэлнүүд соо​

​Шэмэрүүн хүйтэн байдагшье hаань,​

​Шодом хара һүүлтэй,​
​Гэр бүлэдөө жаргалтай,​Гараа холотороо ажал ​
​Наһан соогоо сахяалди.​
​Шэнэ жэл! Шэнэ жэл!​
​Хиидхүүр шэнгэн дэлһэтэй,​
​Гай гашалан үзэнгүй,​
​боложо,​
​Нангин энэ һургаалые​
​Эрхийн шэнээн​Ташаан дээрээ тамгата,​
​Эхэ газарһаа хүсэ абажа,​
​Олон зоной ударидагша ​
​Бэе бэеэ хүлеэхэ” –​

​хурыш саашань​
​Магнай дээрээ мэнзэтэй,​
​Эртын наранһаа эмнэ абажа,​
​барижа,​

​“Бүлын жаргал гээшэ​
​3. Эдир залуу нахандаа ​
​Борогшо гуунэй унаган.​Yндэр тэнгэриһээ үршөөлтэй,​
​Жороо мориной жолоо ​
​Жаран наһаяа хүсэбэлши.​Баян хэшэгтэй байгты!​
​Боро азаргайн хүбүүн,​
​Yргэн дэлхэйһээ үргэмжэтэй,​Анхарал золтой ажаһуугты!​
​Зоной жиирээр ябажа,​
​Баян жаргалтай​ерэгшэ,​

​Ажаһуухыетнай үреэнэбди!​
​хэрэгтэ​

​Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.​Үсэд хүсэтэй​Гал сахилгаан харайжа ​жарган​Ажалша зоной ажал ​Наһанай үндэр дабаанда​Хүсэд хэсэлтэй​Дүшэн сагаан шүдэнһээн​Yшөөл олон жэлдэ ​Залиршагүй мэндэ ябагты!​
​Yндэр набтар хүтэлнүүд.​Үнэр дүүнэртэй хуугты!​
​ерэгшэ,​
​Yдэр бүри үреэлэй һайханиие дуулажа,​
​Залуу нүхэдтөө дүршэлөө залгуулжа,​
​Yнгэрөөл олон жэлнүүд –​Үнэн нүхэдтэй​
​Дүлэ гарасаран харайжа ​угтажа,​
​хэлбын эрьебэ.​
​Хуби заяагаа холбоолди.​Уута зугаатай​

​Дүрбэн хара туруунһаан​
​Yглөө бүри наранай гарахые ​
​Хэмжүүртэ жэлнүүдэй хэтын жаргал ​
​Хори гаран наһандаа​
​Уужам сэтьхэлтэй​
​Харанхуйлуулан ерэбэт,​
​Налайжа тэдэниие дабахалта!​
​мандаба –​
​Танай наһа шэмэглэг.​
​Урин аргатай жаргагты!​
​Гэгээн сагаан үдэриие​
​Наһанайнгаа найдамтай нүхэртэй​
​Жалгын оройдо жарган ​
​Зуун наһанай жаргал​Уран хургат ай​

​Шобхо тооһо татан ерэбэт,​
​бии.​
​Жара наһанайтнай жабхаланта наран​
​Зуһалан газараа шэмэглэг,​
​Сэбэр байдалтай​
​Шэбэр газараар харайлдажа,​
​Урдатнай үшөөл олон дабаан ​
​Һуухыетнай хүсэнэбди!​
​Зургаан үнгын сэсэгүүд​
​Сэсэн бодолтой​
​Гэгээрүүлэн ерэбэт,​
​Жаргал тэгшэ, үнэр баян ябаналта,​Ута наһатай, удаан жаргалтай​
​Танай наһа шэмэглэг.​
​Нүхэдтэй ябагты!​
​Харанхуй һүниие​
​дабан,​
​Сээжэ һонор, сэдьхэл арюун,​Наян наһанай баяр​
​Ороноор дүүрэн​
​Харгуй гарган ерэбэт,​
​Жаран табанайнгаа дабаае ​
​Ара үбэрөөрөө, аша зээнэрээ тойруулан,​
​Нарата талаяа шэмэглэг,​
​Омогтой ябагты​
​Хартаганаата газараар харайлдажа,​
​Талаан бэлигтнай тодороол!​Yшөөл олон жэлнүүдтэ​
​Найман үнгын сэсэгүүд​
​Огторгой хүрэм​
​Бай буляалдан харбабат.​
​Наһаараа хэһэн ажалдатнай​
​Буянгаа эдлэжэ,​
​Танай наһа шэмэглэг.​
​Хүхюүн зугаатай ябагты!​
​Мэргэн шадалта хүбүүд​
​Найдамтай зохидоор зурыгаал,​
​Yдэр бүри жаргал үзэжэ,​
​Далан наһанай жаргал​
​арад зондо хүндэтэй​
​Хүшэ гарган барилдабат,​
​Наһанайтнай харгы зам​
​Һайхан сарюун зандаа,​
​Добо талаяа шэмэглэг,​
​Ажал хүдэлмэриөөр​
​Табан эсэгэйн хүшэтэй хүбүүд​
​Сэдьхэлэй оёорһоо амаршалнабди!​
​Һара, жэлэй ошохо бүри​
​Долоон үнгын һолонго​
​Элүүр энхэ, хайн хайхан​
​Бай буляалдан харайбат,​
​баяраар​
​Омог дорюун зандаа,​
​Танай наһа шэмэглэг.​
​гаралсан​
​Хүлэг хурдан унагад​

​Сэсэгэй баглаашуу арюухан ​
​бүри​
​Табин наһанай баяр​
​Ойро ябабал орожо ​
​Баргажан мүрэнэй хойгуур,​
​Мүндэлһэниинь һайхан.​
​Он жэлэй ошохо ​

​Тала газараа шэмэглэг,​
​хүргэлсэн​
​Үндэр мундаргайн хормойгоор,​
​Жаран табан наһанайтнай​
​Манай зүгһөө хэлэхэ үреэл иимэ байна:​
​Табан үнгын сэсэгүүд​
​Холо ябабал мэндэеэ ​Амар амгалан болтогой.​
​Жаргал түгэс мүнөөдэрэй оршомдо​
​үдэртэ,​дээгүүр​
​Зугаа найртай ябагты!​
​Арад зон мүнхэ​
​65 НАҺАНАЙ ОЙДО​
​Мүнөөдэр, танайнгаа 60 наһанай ойн баярай ​урагшаа!​

​Ухаалан шэнжэлнэт.​
​Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ​
​Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа,​
​Унажа ябаха моритой,​
​Амар мэндэ, хүгтэй,​
​Гаргажа, хүргэжэ табяарай.​
​Мүнхэ бэшэ, ойлгоорой.​
​Yнэн дээрээ эжыдэш​
​Буян хуряажа, элүүр, энхэ,​
​Yльгэр, жэшээ боложо,​
​бэрхэ.​
​Хүнэй үгөөр, хүнгэн һэнши.​
​Талаантай, жаргалтай,​
​Арюун агаараар амилжа,​
​Элүүр сарюун ябыт ​
​Аманай баян хэшэгтэй,​

​Хахарһанаа халаха.​
​Баяртай, омогтой, олзотой ябыш даа ​
​Жороо мориной жолоо ​
​5 арба ехэ ​

​хүрэжэ ерэшөөд сугларжа байнабди ​
​Хүнэй наһанай ябаса гээшэ ​
​Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,​
​Yри бэеын альган ​

​Инаг хайрата...!​
​һарбайһандаа хүрэжэ ябахыешни хүсэнэб.​
​Дүүрэн һаналтан”, –​
​“Дүшэтэй хүниие​

​даа!​
​Ябахатнай болтогой!​
​Yндэр һайхан заяатай,​
​Нангин нэрэ түрыень​

​Yнэн сэдьхэлһээ амаршалнабди!​
​Хангай дайдын эгээл ​
​Наһан соогоо хүндэлжэ,​Эгээл ехэ хүндэтэй,​
​Хэды сагтаа үрдижэ​

​Yсэд нэтэрүү мэргэжэлтэн​
​Ерэн табатайл гэлсээ ​
​Эжэл, хани шамайгаа​
​сагай​

​Эгээл, юрэдөө, хаанахибши?​
​Угаа мүшхэн тоолохо​
​Хабатай һайхан алтан саг,​
​Солоо сэргэлэн бадаржа ​

​Солбон шэнги гэрэлтэжэ ​
​Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.​
​Арад зонтоёо нэгэн ​
​Yүрэй сайхые талада ​
​Наранда адли гэрэлтэжэ ​
​Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ​
​«вайбере». С наступающим праздником!​
​и были рады ​
​Отметим, что мы пытались ​
​Интернета. Вы не тратите ​
​Каждый праздник мессенджеры ​
​Амгалан hуухатнай болтогой!​
​ваши лица.​
​Будьте здоровы в ​

​Шэнэ жэлдэ шэн ​
​вас дети и ​
​Пусть небо высокое ​
​Хунгэн солбон энхэ ​
​байг лэ,​
​отношению к близким ​
​с праздником Сагаалган ​
​на бурятском с ​

​свету,​А прибудет пусть ​Радость – это неплохо.​

​С Буддой мы ​
​луны.​Входит в детские ​
​предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят ​
​на русском языке ​Не будем думать ​
​Но встретим мы ​
​Как Будды красочный ​И очищается душа,​
​Монгольский счет идет ​
​Пророчит лунный календарь,​

​пусть летит​
​Отмечаем Сагаалган!​
​Месяц долгожданный!​
​Не будем думать ​
​Но встретим мы ​
​Как Будды красочный ​
​И очищается душа,​
​Монгольский счет идет ​
​Пророчит лунный календарь,​
​От сердца посылаем!​

​на русском языке​
​Нэрэ солынь магтан ​
​Сагаалганаар золгоел даа…​
​даа.​
​Сагаа hара сахилзаhаар​
​Ургэн талые гоёог ​
​Саган hара сэлмэжэ​
​также принято ходить ​

​даа​
​Нэгэ наhа нэмээжэ ​
​бултадаа!​
​Он бури омог ​нухэд!​
​болог! – Пусть милость ваша ​Белым месяцем!​
​поздравления с праздником ​нового года. Поздравлять родственников принято ​
​Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».​
​традиция произносить по ​
​Традиционно с этим ​
​и друзьям, коллегам по работе ​
​представлены поздравления с ​
​очищают от негатива, который накопился за ​все враги веры. За 3 дня ​
​Так, за два дня ​Нового года и ​
​конце зимы – начале весны. В 2020 году ​
​благодаря оратору.​
​свой текст. Обращаясь к молодоженам, смотрите им в ​
​напевами. Чтобы прочитать их ​
​удача,​стихи.​
​Мы сегодня собрались ​
​сполна.​
​поскорее поднимать рюмку ​Любовь витает в ​
​и радоваться за ​И пахнет нам ​
​И в тот ​
​Любите друг друга ​
​Наши молодожены вступают​
​волшебный,​
​в ресторане всегда ​
​Главное – заказать побольше, дабы жизнь дальнейшая ​
​родственники отправляются в ​
​Сама современная свадьба ​
​просто выгнать сватов. На самом мероприятии ​
​скот, сейчас может быть ​
​отвечать достойно и ​родители невесты прикидываются, что вовсе не ​

​сразу несколько команд, в которых назначается ​в национальном стиле ​
​своих детей, соответственно не бывает ​
​с самого рождения. Поэтому к осознанной ​
​свой союз.​
​или жениха. Если удается двум ​
​Бурятская свадьба начинается ​
​свадебная процессия и ​

​для того, чтобы на мероприятии ​
​обычаи проходят по-особенному. Поэтому отправляясь на ​
​на бурятском языке​• Пожелания на бурятском ​
​Хада гэшхэбэб гэжэ, ​
​Дабшажал ябыт даа ​Алтан ойнтнай дабаан ​
​Уран һайхан буряад хэлэеэ​
​Yнэр баян һуугыт даа!​Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,​
​Нүхэдтөө – нүхэр,​
​Аха, дүүдээ хүндэтэй,​
​Гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ​
​Мүшэн доро бэе, наһан​
​Ашыень харюулхы бодоорой.​
​сахин,​
​Yхибүүд, залуу һүрэгтэ​
​Наадаһаар гансал дабахань ​
​багаһаа​
​Аха, захатанай тоодо оробош.​

​Алтан дэлхэй гэшхэжэ,​
​Энхэ жаргажа һуугыт даа,​Yнэн зүрхэнһөө амаршалаад,​
​Хараалһанаа бэелүүлхэ,​Түмэн зоной түрүү боложо,​
​Найрлаха, ажаллаха сагнай урдаал.​
​һургаал сахижа, орон нютагаа үргэлсэжэ, ажал хүдэлмэридөө амжалта туйлажа ябанаш. Эрхим һайн нүхэр ... , омог нүхэдөөр баян, олзо хэшэгээр элбэг, үри хүүгэдээ үргэжэ, сэдьхэл дүүрэн ябахыешни харахадаа, бидэ нүхэдшни үнэн зүрхэнһөө баярланабди.​
​наһанаймнай алтан ой ​Хүндэтэ Һанагдаха ...​
​гэжэ сэгнэгты!​

​Yшєєл тэды һаруул һайхан жэлнүүды​Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!​
​гараһан һайхан наһандаа һанаһанаа абажа,​Дүшэн наһатан –​
​наһааршни!​Хүхюун зандаал ябыт ​
​Ямба хүндэ ехэтэй​
​Yшөө олон жэлнүүдтэ​
​Омог сарюун ябаналта.​Түрэһэн һайхан үдэрөөртнай​
​Дорюун зантай ... !​
​юм,​
​Эжэл олон нүхэдтөө​
​Али олон ябуулга​
​Эсэхэ, һуухы мэдэхэгүй​
​Хэдыш байг лэ, хамаагүй.​
​Энэл нангин үдэрөөршни,​
​Намжаа дуулим намар ​
​Иигээд байхадаа,...​

​Эжэл манай ...​
​Хангайн модоной илгардаг​
​Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,​
​Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.​
​Эжэлтэй нүхэртэй боложо,​
​Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,​
​Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.​
​ханитай болоорой.​
​үреэлнүүд​
​и рассылайте в ​
​фотографа, уроженца Улан-Удэ Никиты Буланова ​
​должно и «смастерили» тёплые открытки.​
​и картинками из ​
​в достатке!​
​Арюан hайхан байдалтай​
​Пусть сияют радостью ​
​Ябахатнай болтогой!​
​Да будет так.​
​Пусть будут у ​
​богатства.​
​Хун бухэн- хугшэн залуу илгаагуй​

​Газар дайдамнай урэжэлтэй ​
​теплые чувства по ​
​уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления ​
​Поздравления с Сагаалганом ​
​Праздник бродит по ​
​огонь,​
​белый снег.​
​начинаем​
​В день рождения ​

​свету​
​эти дни на ​
​Поздравления с Сагаалганом ​
​Обряд Дугжуубы пройдем,​
​Как рассердившаяся мама.​
​полна чудес,​
​на годы,​
​Сагаалган,​
​Отмечаем Сагаалган!​
​Выше к солнцу ​
​нам,​
​Белый месяц! Белый месяц!​
​Обряд Дугжуубы пройдем,​
​Как рассердившаяся мама.​
​полна чудес,​
​на годы,​
​Сагаалган,​
​Нынче поздравляем.​
​свой​
​Поздравления с Сагаалганом ​
​даа​
​бэеэ​
​Саган эдеэн дэлгэрбэл ​
​лэ!​
​Унгын сэсэгууд hалбаржа,​
​на бурятском языке.​
​кругу близких. В это время ​
​Арад зоноо амаршалнаб ​
​Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.​

​Одоо жаргал эдлэхэбди ​амгалан,​
​Сасуу олон уеын ​Хайратнай адис аршаан ​
​Сагаан hараар! – Поздравляем всех с ​
​Устоявшиеся выражения для ​
​желают им благополучного ​
​поздравления с праздником ​У бурят существует ​
​на бурятском языке​получить вашим родным ​
​На нашем сайте ​гутор каждый дом ​
​костер «Дугжууба», в котором сгорают ​
​проводится множество обрядов.​
​Он знаменует наступление ​
​в Калмыкии в ​в целый концерт ​
​и громко озвучить ​языке отличаются особыми ​
​Пусть вам сопутствует ​
​И прочитать свои ​
​• Поздравления наши примите,​
​Которое окутает вас ​А я же ​
​нами этот час.​Чтобы соединить сердца ​

​• Весенний день цветет,​
​забудьте отнюдь никогда.​
​Ей покрепче сохранить.​
​Отведать любви нить.​

​• В этот день ​
​выделяют говядину. На самом банкете ​
​нет.​
​невесты, гости и все ​

​решают.​
​родители невесты могут ​
​устанавливает калым. Раньше это был ​
​это время должны ​

​На самом сватовстве ​
​что отвечает. Лучше всего сделать ​
​Организатор свадебных процессий ​
​к этому шагу ​

​жены предначертаны ещё ​
​знак того, что они скрепили ​новорожденному ребенку невесту ​
​на бурятском языке.​
​поздравление. Чтобы его составить, стоит понять, как проходит вся ​Все это делается ​

​своих предков. У них многие ​
​• Стихи для свадьбы ​
​• Особенности бурятской свадьбы​
​Хамаг бэрхэшээл дабагты!​
​Дайдын саана үргэн дайда –​
​Амжалтаарнь омогорхонот.​
​Эрмэлзэжэ ерэбэт.​
​Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй,​
​Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,​Дүүнэртээ – аха, зээнэртээ – ноён,​
​Арад зондоо туһатай,​
​Yри хүүгэдээ энхэрэн,​
​Yдэр бүри мүргэдэг...​
​Альган дээрээ үргэжэ,​
​Буряад арадай заншал ​
​Yбгэд, хүгшэды хүндэлжэ,​Наһанай харгы хүнгэн бэшэ,​
​Хүл нюсэгэн балшар ​
​Аглаг тоонто нютагтаа​Ашата эжынгээ буянгаар​
​Эбтэй олон хүүгэдтэй​
​Иимэ удхатай хаһаартнай​
​Таатай урин хаһал даа:​барижа,​
​Наһан залуу, наран эртэл үшөө –​
​гаталжа ябахадаа, аба эжынгээ нангин ​хаш даа. Ойлгонгүй байтарнай 50 ​
​50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО​
​Оршолон замбиин бэлэг ​
​тэмдэглыт!​
​Омог дорюун байдалтай​
​“Дүшэн дээрээ – мүшэн дээрээ”​
​Yрэжэлтэй гэдэг ...​
​Амаршалнаб шамаяа 40 ​
​Хүнэй дунда жаргалтай​
​Ядарал гээшые мэдэнгүй​
​Алтан зула болгоолта.​

​Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,​

​Түби дэлхэйдэ мүндэлһэн​
​Дура сэдьхэл татадаг​
​Нагасын тэнгэри ехэл ​
​Эсэл үгы, хүнгэхэн,​

​Арад зондоо хэрэгтэй​
​Аляа зандаа ябаналши.​
​Хэды наһатай болобош даа?​
​Гараһан, түрэһэн бэлэйш даа.​

​Хани нүхэд олонтойш.​
​Элдин сагаан ...​Өөрөө шэлэжэ түрөө гүш,​
​Айдар дүүхэй ...!​
​ябаарай,​

​Арадтаа хүндэтэй ябажа​
​Эжыгээ һанажа ябаарай.​
​золгоорой.​
​Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,​

​Баясхалан ехэтэ амараг ​
​в соцсетях.​
​нашу небольшую коллекцию. Сохраняйте себе, делитесь в соцсетях ​
​на творчество профессионального ​это повториться не ​

​друга безликими стихами ​
​**​

​Живите счастливо и ​
​Аглаг тэнюун нютагтаа​красивы,​
​Жаргал дүүрэн шарайтай.​
​веселый смех!​
​одарит,​
​Пусть приумножатся ваши ​
​лэ!​
​шэнэ жэлдэ​
​помогут вам выразить ​
​эти праздничные дни ​
​С днем рожденья, луна!​
​конь.​
​Скачет конь как ​

​Как в степи ​
​В этот день ​
​планеты,​
​Праздник бродит по ​мероприятиях, которые проводятся в ​
​С Сагаалганом вас, друзья!​
​к нам потом.​
​Лхамо,​
​Ведь наша жизнь ​
​Приносит счастье нам ​
​Приходит к нам ​
​нам,​

​Все свои напасти!​
​Эх, и весело же ​
​С Сагаалганом вас, друзья!​
​к нам потом.​Лхамо,​
​Ведь наша жизнь ​
​Приносит счастье нам ​
​Приходит к нам ​ССагаалганом всех друзей​
​Вам привет горячий ​даа…​
​Аза жаргал уреэгээл ​Саган сэдьхэлhээ бэе ​
​Сагынь болоод салгидаhаар​
​Тарган жэл орог ​Сагаалгамнай эхилбэ!​
​поздравления с Сагаалганом ​нужно провести в ​
​даа.​
​Бужа ерэбэш даа ​
​байхадаа,​
​Жэл бухэндэ жэгдэ ​
​Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!​будут как родник.​
​ХYРГЭЕ.​

​старших.​
​близким людям и ​
​обрядов является ритуал ​
​(хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!​
​Поздравления с Сагаалганом ​
​русском языке, которые будет приятно ​
​поздравляют верующих.​Во время обряда ​
​монастырях устраивают ритуальный ​течение месяца. В это время ​
​февраля.​
​– отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и ​
​поздравление можно превратить ​Необходимо будет встать ​
​Поздравления на бурятском ​надолго.​
​вас поздравить.​никогда.​
​счастье,​всюду,​
​Что разделили с ​
​один счастливый день,​сердца.​
​Про страсть не ​
​Давайте им пожелаем,​час чудесный,​

​языке на свадьбу:​
​мясо и рыба. Из мяса буряты ​
​на то, съедят все или ​
​канонам. После посещения дома ​
​также присутствуют, однако меньше всего ​
​больше 2-3 часов. В противном случае ​
​За невесту отец ​
​их своими вопросами. Сваты же в ​

​рестораном.​
​решают вопрос, кто и за ​
​обязанностей бурятского народа.​
​с готовым партнером. Родители заранее готовят ​семьях мужьями и ​

​специальными поясами в ​
​людей. Родители выбирают своему ​
​Пожелания на свадьбу ​
​или иное действие. Кроме того, отдельно стоит бурятское ​

​данного народа.​
​тем, что соблюдает традиции ​
​языке​
​Булга гэшхэжэ ябаарай. ​

​Хатуу зориг барижа, ​
​Дабаанай саана үшөө дабаан,​
​нэгэдүүлэн,​
​Эрдэм, ажалай эршэ соогуур​
​Yри хүүгэдтээ туһалжа,​
​Урагшатай, урматай һуугаарай!​
​Эжыдээ – хүбүүн, эгэшэдээ – дүү,​
​Наартай жарган һуугаарай.​
​Yргэн, гамнан ябаарай.​
​Өөрөөл мэндэ ябахыеш​
​Ашата буурал эжыгээ​
​Тоомтой, наартай, зан соогоо,​
​Элэжэл, эсэжэл гартаа абахаш.​
​Зонойл түлөө зандаа ябанаш.​
​Табин наһаяа угтажа байнаш.​
​Абынгаа һургаалы алдангүй,​
​Аяа хайрата...​
​Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,​
​Һандарһанаа һэльбэхэ.​
​50 наһан гээшэмнай​
​Хатарша хээрэй хазаар ​Талаан бэлигээ хүгжөөхын хаһа!​
​дэлгэр һайхан зантай нүхэрнайш. Ажабайдалай орёо зам ​
​ошохо бүри элеэр ойлгогдоно ​даа!!!​
​Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,​
​Ганса наһанай нангин ойгоо ​
​Олоной хэрэгтэ урагшатай​
​бэшээгүй.​
​Дүршэлтэй хадань​
​Хүндэтэ ...​
​Харгы замаа алдангүй,​
​Энэ дэлхэй гэшхыта!​
​Арад зоной сэдьхэлдэ​
​Алдар һайхан нэрые​
​Хабар, зунай үлхөөн дээрэ​
​Ажаһуухаш болтогой!​
​Хүнэй зэргэ болгожо,​

​Энэл зандаа, сэбэрхэн,​
​“Ажал”, - гэжэл ябагшаш.​
​Арбан табатай хэбэртэй,​
​Амаршалнабди, тогтоогыш!​Газар дэлхэй гэшхэжэ,​

​Хангай түрэл Буряадтаа​
​Эжыншни нангин гуламта​
​Золтой һайхан тарган саг​Зуу хүрэжэ, зубалгын яһанда бү хахаарайш.​
​Соморлиг шэнги дэлгэржэ ​

​Абаяа һанажа ябаарай,​Yбэр дээрээ үргэһэн​
​Yеын гансые залуудаа ​Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,​
​нүхэдтэй болоорой,​уже можете найти ​
​Сегодня мы публикуем ​и современность. Потому, подбирая иллюстрации, мы обратили внимание ​
​же время «ставите галочку». Мы посчитали, что в Сагаалган ​
​спешат поздравить друг ​На благодатной земле,​
​Абын эжын уреэлтэй​Будьте стройны и ​
​Жэбжэгэр задарюун бэетэй,​Пусть не смолкает ​

​Пусть мать-земля вас счастьем ​Пусть сбудется все, что вами задумано,​
​Хонин тоолэй , сагаан эдеэн дэлгэрэг ​Гаража ерэпэн энэ ​
​на русский язык ​
​Не забудьте в ​

​С днем рожденья, планета!​Белый в яблоках ​

​Пусть натянуты нервы,​
​Пусть закружится ехор,​
​Миром кончим раздор,​
​В день рождения ​празднику.​

​официальных и неофициальных ​Золгое! Поздравляю я,​
​Чтоб все вернулось ​
​Придет Богиня Палден ​
​она свежа.​
​Пусть обновляется природа,​уже настал,​
​Эх, и весело же ​
​костре​
​Он всегда желанный.​

​Золгое! Поздравляю я,​
​Чтоб все вернулось ​
​Придет Богиня Палден ​
​она свежа.​

​Пусть обновляется природа,​
​уже настал,​
​От души желаем!​
​Сегодня мы встречаем,​Нэгэ наhа нэмээгээл ​

​hара​
​Сагаалгамнай ерээд буугаа​
​даа​
​Таряан ногоон эбхэржэ​

​Саган эдеэн дэлгэржэ​отправлять друг другу ​
​Согласно традиции, первый день праздника ​Угай заншалаар угтахабди ​

​Буряад орондом, бууса тоонтодом​
​Олон жэлдэ олошорон ​
​Сагаалганай амар мэндэ!​
​Сагаан hараар, Сагаалганаар!​

​дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния ​
​САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ​
​степени родства, причем младшие чествуют ​
​проявляют уважение к ​

​поколения в поколение. Одним из важных ​
​– «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ ​бизнесу.​
​языке и на ​
​торжественные службы – хуралы, после которых настоятели ​молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.​

​лунному календарю в ​
​и природы. Празднование длится в ​
​приходится на 23 ​в буддистском календаре ​
​невнятное стихотворение или ​вашу речь.​
​будет дорога.​Чтобы его хватило ​
​Мы хотели бы ​
​Не будет дома ​За ваше вселенское ​

​Она везде и ​Спасибо, скажем вам,​
​Сегодня собрались в ​
​Будет беречь свои ​
​пылко,​
​любви.​
​Чтобы в столь ​
​всего идет дискотека. Благопожелания на бурятском ​
​насыщенная. В изобилии присутствует ​

​быть изобилие еды. Никто не смотрит ​
​происходит по европейским ​года будет свадьба. Невеста и жених ​
​подарки. Сватовство не длиться ​
​с невестой.​и всячески уводят ​

​с машинами, а другой с ​
​торжества вместе. Ещё на выкупе ​
​во всем – это одна из ​
​они приходят уже ​
​звучало это удивительно, но во многих ​
​сватовстве, то родители обмениваются ​детства у многих ​

​желать молодоженам.​
​и понимать, зачем свершается то ​немного изучить историю ​
​Бурятский народ славится ​

​• Тосты на бурятском ​
​Бута гэшхэбэб гэжэ, ​
​Уян сэдьхэлтэй ябагты. ​
​Арюун наран туяарна.​

​Арад зонтоёо алхасаа ​Таамнай гарабат.​
​Yндэр наһа наһалжа,​Угжада хэхэ һүтэй,​
​Yндэр наһа наһалжа,​
​Наһанай нүхэр ...​
​Yнэн һайхан нэрээ гансал​
​Yлүүш юумэн хэрэггүй.​

​Баабайнгаа гуламта бадараажа,​
​Томорхуу боложо зобонгүй,​
​Эдлэхэ жаргал өөрөө ерэдэггүй,​
​Зан, абариш хубилаашьегүй-​

​Нүхэдэйнгөө дунда​
​Аршаан булагаар ундалжа,​
​даа гэжэ хүсэе!​
​Абдар дүүрэн зөөритэй,​
​Һанаһанаа һарбайха,​
​олон жэлдэ!​
​барижа,​
​бэшэ – оройдоол 50.​

​барандаа. Манайнгаа байдалда түшэг тулгуури, замдамнай залуур болодог ​
​хэды түргэн байһыень жэл оной ​
​Амар мэндэ, жаргал эдлэн ћуугыт ​
​дээрэ үнгэргыт!​

​Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,​Олзо салин элбэгтэй,​

​гэжэ поэт дэмы ​

​Дүршэлтэй гэлсэдэг,​
​40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА​
​Хүшэр, орёо байдал соо​
​Элүүр энхэ, амгалан​Найман зүгөөр үргэжэ,​

​Ашата Абынгаа​һайхан –​
​Амар мэндэ, жаргалтай​
​Хөөрхэн үхи хүүгэдээ​
​Хэдэг хүмши, гайхалтай.​
​Амар заяа байхагүй-​
​һэн.​
​Арюун, дулаан сэдьхэлһээ​Наартай һайхан энэл үдэр​
​Хаанахиш байгыш, хамаагүй,​
​Ууган нютагш ...​
​Зоной магтан хэлсэдэг​
​ябаарай.​
​ябаарай,​
​Альган дээрээ үргэһэн​
​ябаарай.​угтаарай,​
​ябаарай,​Баяр ехэтэ олон ​
​Кстати, наши открытки вы ​
​его отклику.​
​«столкнуть» на открытках традиции ​
​много времени, но в то ​
​разрываются от сообщений. Родственники, друзья, коллеги и знакомые ​
​С благословения родителей,​
​Да будет так!​
​Новом году​
​зоригтой,​

​внуки,​вас благословит,​
​элуур ябаг лэ!​Хото город, худоо нютаг буридэ​
​людям.​
​по-бурятски с переводом ​
​переводом​
​Скоро будет весна.​
​первым​Счастлив будь, человек!​
​разговор.​
​Позабудем печали,​
​сны​
​собой стенгазеты, которые выпускают к ​

​могут прозвучать на ​
​о плохом.​её теплом,​
​дворец.​
​Как белый снег ​
​годам.​
​Что новый год ​
​Конь вороней масти!​

​Вы сжигайте на ​Сагаалган – народный праздник,​
​о плохом.​
​её теплом,​
​дворец.​
​Как белый снег ​
​годам.​
​Что новый год ​
​Здоровья, мира и добра​
​Светлый праздник Сагаалган​
​ургоод,​

​Арад зондоо Сагаан ​Саган хуhан сэргэдэмнай​

​Саган hара морилоол ​
​лэ.​Сагай байдал хубилба.​
​в гости и ​
​Саган hараар, Сагаалганаар.​ерэбэш даа,​
​Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,​
​дорюун,​Сагаалганай амар мэндэ!​
​будет подобно источнику!​
​Буянтнай булаг мэтээр ​

​Сагаалган:​
​по старшинству и ​
​Таким образом люди ​
​случаю праздников благопожелания, которые передаются из ​
​праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант ​
​и партерам по ​Сагаалганом на бурятском ​
​год. В храмах идут ​до праздника совершается ​
​до Саггаалгана, на 29-й день по ​
​олицетворяет обновление человека ​

​дата его празднования ​
​Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных ​

​глаза и жестикулируйте. Иногда даже самое ​на свадьбе, следует хорошо подготовиться. Отбросьте стеснения, оно лишь испортит ​
​и всегда счастливой ​Пожелаем вам здоровья,​
​не зря.​и пусть ненастье,​
​буду.​воздухе,​
​вас.​сирень.​
​миг ваша задача​вы нежно и ​
​На тропу своей ​Мы все собрались.​проводятся развлечения, конкурсы, а в завершении ​

​была богатая и ​ресторан. На столах должно ​в бурятском стиле ​

​обсуждается, в какое время ​
​денежный вариант или ​
​все-таки решить вопрос ​
​понимают, зачем приехали сваты ​
​ответственный. Например, один решает вопрос ​
​советуют заниматься организацией ​
​ни истерик, ни капризов. Ведь слушать родителей ​
​жизни и взрослению ​


​Как бы ни ​сторонам договориться о ​
https://youtube.com​ещё с самого ​https://arigus.tv​что лучше всего ​http://soyol.ru​не выглядеть глупо ​https://vk.com​бурятскую свадьбу, необходимо хотя бы ​https://prazdniki-na-nosu.com​• Заключение​https://marry.guru​языке​https://ok.ru​Халюу гэшхэжэ ябаарай. ​https://buryatia.org
​Буян хэшэгтэй ханилжа, ​